Privacybeleid

Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid is u te vertellen hoe SAS MCB gebruikt, beheert en beschermt alle persoonlijke informatie die u aan het bedrijf hebt verstrekt tijdens het gebruik van zijn website: https://ybera-groupe.com. Dit privacybeleid is gebaseerd op de verplichtingen van de uitgever van de website, zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), met betrekking tot toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens, de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens, de eerbiediging van uw rechten op toegang, rectificatie, verwerking, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Het privacybeleid van SAS MCB Het privacybeleid kan worden gewijzigd overeenkomstig eventuele wijzigingen in de wetgevende (RGPD), regelgevende en juridische kaders die de ontwikkeling en toepassing ervan bepalen.

1° HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is volledig mogelijk de website https://ybera-groupe.com te bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens aan de uitgever van de website bekend te maken, met de beperkingen die dit met zich meebrengt voor de toegang tot bepaalde aangeboden informatie en diensten.

Het verstrekken van persoonlijke informatie (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie in het bedrijf, e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, enz. SAS MCB is een verplichting als u een offerte wilt ontvangen, contact wilt leggen of een open sollicitatie wilt indienen.

U aanvaardt dus het principe dat deze gegevens worden verzameld voor de doeleinden die in de formulieren en in de paragraaf "De doeleinden van de gegevensverwerking" worden beschreven. De uitgever verzamelt ook persoonsgegevens via de inzet van verbindingsbestanden, met inachtneming van de geldende wetgeving inzake hetgebruik van cookies.

2° DE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

SAS MCB past verschillende veiligheidsmaatregelen toe om uw persoonlijke informatie veilig te houden:

 • het gebruik van geavanceerde encryptie om uw online verzonden persoonsgegevens te beschermen,
 • Analytische cookies stellen ons in staat internetgebruikers te tellen en hun gedrag tijdens hun bezoek aan de website te analyseren om verkeersstatistieken te genereren,
 • het gebruik van computers en servers in een beveiligde omgeving om uw gegevens op te slaan en te verwerken,
 • beperkte toegang tot persoonsgegevens voor werknemers die specifiek werk moeten doen (opstellen van offertes, facturering, enz.).

3° VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SAS MCB heeft een zeer strikt beleid inzake de behandeling van persoonsgegevens, dat erin bestaat dat deze nooit aan derden worden gegeven, uitgeleend, verhuurd of doorverkocht.

Alle verwerking van uw persoonlijke gegevens die op de website https://ybera-groupe.com worden verzameld, wordt rechtstreeks uitgevoerd door leden van de SAS MCB daartoe bevoegde teamleden.

U gaat dus akkoord met het principe dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in de contactformulieren en in de onderstaande paragraaf worden beschreven, zodat wij een beter inzicht krijgen in uw behoeften met betrekking tot de producten en diensten van andere organisaties.

4° DE DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

SAS MCB handmatige of geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens uitvoert voor specifieke doeleinden:

 • De gegevens die via de invulformulieren op de website (contact, offerteaanvraag, aanwerving) worden verzameld, worden gebruikt om offertes te versturen, een commerciële relatie op te bouwen of te ontwikkelen, stagiairs en/of werknemers aan te werven.
 • De gegevens die worden verzameld bij het afspelen van video's op gespecialiseerde platforms zijn noodzakelijk om toegang te krijgen tot deze sites van derden en om hun verzoeken uit te voeren.
 • De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de toegangsknoppen van sociale netwerken zijn noodzakelijk om de verzoeken van deze sites van derden te kunnen uitvoeren.

5° HET VERZAMELEN VAN TOESTEMMING

Voor alle soorten persoonsgegevens die via haar website worden verzameld, SAS MCB apparaten gebruikt om uw uitdrukkelijke toestemming te ontvangen:

 • voor het accepteren van het verzamelen van gegevens bij het invullen van de contactformulieren,
 • voor het accepteren van cookies wanneer de waarschuwingsbanner wordt weergegeven

SAS MCB bewaart de toestemmingsformulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens om ze op verzoek ter beschikking te stellen van de CNIL en andere controleorganen.

6° BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de aard van de gegevens en de technologie die wordt gebruikt om ze te verzamelen:

 • voor al uw door cookies verzamelde persoonsgegevens bedraagt de bewaartermijn maximaal 13 maanden,
 • voor alle door een formulier verzamelde gegevens mag de bewaartermijn niet langer zijn dan 36 maanden.

7° OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

SAS MCB uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan derde landen, binnen of buiten de Europese Unie

8° ERKENDE DIENSTVERLENERS

SAS MCB maakt gebruik van de diensten van erkende dienstverleners om de verwerking van de persoonsgegevens die u op de website gebruikt te vergemakkelijken.

9° DE UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN INTERNETGEBRUIKERS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, beschikt u over een reeks rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever van de website:

 • per post: SAS MCB - 97 RUE MAGENTA 69100 VILLEURBANNE
 • per e-mail: contact@ybera-groupe.com

9.1° HET RECHT OP TOEGANG TOT GEGEVENS

Binnen het wettelijk kader van de RGPD kunt u te allen tijde een schriftelijk verzoek om openbaarmaking van uw persoonsgegevens indienen.

Hiervoor kunt u de modelbrief van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés gebruiken: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces.

9.2° HET RECHT OP CORRECTIE VAN GEGEVENS

Op grond van de wetgeving inzake persoonsgegevens kunt u verzoeken om wijziging of rectificatie van onvolledige, onjuiste of verouderde informatie over uzelf of een overleden familielid.

Hiervoor kunt u de modelbrief van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés gebruiken: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees.

9.3° HET RECHT VAN BEZWAAR OP LEGITIEME GRONDEN

Binnen het wettelijk kader van de GDPR kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende gronden

 • tegen het gebruik van de verzamelde gegevens in het kader van commerciële prospectie,
 • oppositie op legitieme gronden.

Hiervoor kunt u de modelbrief gebruiken die is opgesteld door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/sopposer-lutilisation-commerciale-de-ses-coordonnees.

9.4° HET RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Binnen het wettelijk kader van de GDPR kunt u te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens op te vragen in een open en machinaal leesbaar formaat, om ze op een andere drager op te slaan of om ze voor hergebruik naar een ander informatiesysteem door te sturen.

U kunt daarvoor de modelbrief gebruiken die is voorgesteld door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces.

9.5° HET RECHT OM GEGEVENS TE LATEN WISSEN

Op grond van de wetgeving inzake persoonsgegevens kunt u verzoeken om verwijdering van al uw gegevens die zijn opgeslagen op de SAS MCB.

U kunt daarvoor de modelbrief gebruiken die is voorgesteld door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet.

9.6° DE VERWERKING VAN UW VERZOEKEN

SAS MCB verbindt zich ertoe uw verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens te beantwoorden binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een maand vanaf de datum van ontvangst.

SAS MCB behoudt zich het recht voor verzoeken te weigeren die betrekking hebben op gegevens die worden gekenmerkt door een duidelijk kwade opzet of door een repetitief en beledigend karakter.

10° DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PERSOONSGEGEVENS

De heer Enzo BORRECA
enzo-borreca@hotmail.fr

ybera-groupe.com/politique-de-confidentialite/formationsoins brésiliens - formation soins brésiliens, Caen - formation lissage brésilien - formation lissage brésilien, Grenoble - formation lissage brésilien, Reims - formation lissage brésilien, Paris - formation soins brésiliens, Rouen - formation soins brésiliens, Marseille